Hibe programı teklif çağrısı yayınlandı

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlandı.
-Bu teklif çağrısının genel amacı, eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaktır.
-Bu teklif çağrısının özel amacı, kapsayıcı eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.
Bu teklif çağrısı kapsamında öngürülen toplam hibe tutarı 7.000.000 Avro’dur.
Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:
• minimum miktar: 75.000 EUR
• maksimum tutar: 150.000 EUR
Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin asgari ve asgari yüzdeleri arasında olmalıdır.
• Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 80'i.
• Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 90'ı
Bakiye (yani, projenin toplam maliyeti ile ihale makamından talep edilen miktar arasındaki fark) Birliğin genel bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir.

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2019‘dur.

BU TEKLİF ÇAĞRISININ ÖNCELİĞİ (LER) İ:
• Öğretmenlerin özel eğitim ve / veya eğitimle kapsayıcı eğitim alanındaki kapasitelerinin arttırılması
• Özel eğitime ve / veya kapsayıcı eğitime ilişkin eğitim materyallerinin hazırlanması
• Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim ve / veya kapsayıcı eğitim konusundaki farkındalığının arttırılması
• Özel eğitim ve / veya kapsayıcı eğitim ile ilgili ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturmak ve geliştirmek

BU TEKLİF ÇAĞRISININ ANA HEDEF GRUPLARI:
• Özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri, genel öğretmenler, Bilim ve Sanat Merkezleri personeli (BILSEM'ler), Rehberlik ve Araştırma Merkezleri personeli (RAM) gibi MEB personeli
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri ve akranlarının aileleri
• Genel okullar ve RAM'ler gibi okulların yöneticileri
• Eğitim ve öğretim, engelliler vb. Gibi alanlarda çalışan STK'lar.
• Eğitim ve öğretim kurumları
• Sosyal ortaklar

Bu Teklif Çağrısının Nihai Yararlanıcıları,
üniversiteler, okullar, BILSEM'ler gibi eğitim ve öğretim kurumları; RAM'ler; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri ve akranlarının aileleri; Eğitim ve öğretim, engelliler vb. Gibi alanlarda çalışan STK'lar; yerel otoriteler (belediyeler, il özel idareleri, yerel otoriteler birliği gibi).
UYGUN OLMAYAN FAALİYET TÜRLERİ;
• Sadece veya büyük ölçüde atölye çalışmalarına, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel sponsorluklarla ilgili projeler;
• Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel burslarla ilgili projeler;
• Halihazırda finanse edilmiş veya devlet bütçesinden, diğer Topluluk programlarından veya diğer fonlardan finanse edilme sürecinde olan projeler;
• Konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, seminerler veya benzeri etkinlikler gibi tek seferlik faaliyetler. Bu eylemler ancak daha geniş bir projenin parçası olduklarında finanse edilebilir. Bu amaçla, bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayınlanması kendi başlarına, Başvuru Sahibinin halihazırda finansman aldığı örneğin daha büyük bir proje eylemi oluşturmaz; Hükümet bütçesinden;
• sözleşme süresi dışında halihazırda yapılan masraflarla ilgili faaliyetler;
• kar amaçlı faaliyetler;
• ticari faaliyetler;
• hayırsever bağışlar;
• ideolojik olarak önyargılı veya doğada taraftar olan eylemler;
• siyasi partileri destekleme veya bunlarla bağlantılı eylemler;
• Yalnızca araştırma, strateji geliştirme, plan geliştirme veya benzeri belgeleri içeren projeler;
• hibe verme faaliyetleri (diğer bir deyişle, işlerini kuranlar gibi diğer kuruluşlara veya kişilere daha fazla hibe (mali veya ayni) veya kredi vermek için hibenin kullanılması);
Altyapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına odaklanan projeler
UYGUN OLAN FAALİYET TÜRLERİ
Bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilebilecek bazı faaliyet örnekleri aşağıda listelenmiştir.
Lütfen, aşağıdaki listenin uygun etkinliklerin münhasır olmayan listesi olduğunu unutmayın. Proje faaliyetleri toplu olarak bu programın amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olmalıdır. Ek olarak, hak temelli yaklaşım, eşit muamele ve çok dezavantajlılık ilkesi, proje faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

• Öğretmenlerin, özellikle çalışma kitapları, öğretmenler için araçlar, iyi uygulama örneklerini derlemeye yönelik metodolojik araçlar gibi özel eğitim programlarıyla ilgili eğitim materyallerinin hazırlanmasına yönelik eğitimleri;
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öğretmenlerin rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki kapasitelerinin arttırılması;
• Özel eğitim alanında öğretmenlerin rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin en iyi uygulamaları ve rehberlik ve danışmanlık araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi vb. Konusunda eğitilmesi;
• Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde araç ve yöntemlerin hazırlanması;
• Donanıma göre kurumları desteklemek için eğitim materyallerinin hazırlanması;
Hazırlanan bu eğitim materyallerinin öğrencilere, özel eğitim kurumlarına uygulanması;
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğretmenlerinin, ilgili alanlarda kapsayıcı eğitim için eğitilmesi;
MEB personeli / öğretmenleri / okul müdürlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri ve kapsayıcı eğitim okullarında ve / veya özel eğitim kurumlarında ilk yardım eğitimlerini;
• Ailelerin özel eğitime ve / veya kapsayıcı eğitime ilişkin eğitimleriyle ilgili bilinçlenme;
• Ders materyalleri, çalışma kitapları, öğretmenler için araçlar, iyi uygulama örneklerini derlemeye yönelik metodolojik araçlar gibi özel eğitimdeki yenilikçi yaklaşıma uygun olarak yeni ve pilot uygulamalar için yenilikçi ve uygulamaya dayalı öğretme / öğrenme araçlarının hazırlanması ve sunulması;
• Özel eğitim öğretmenleri ve alan öğretmenleri için multimedya / e-öğrenme uygulamalarında pilot eğitim için, bilişim teknolojisinin (örneğin çevrimiçi platformlar ve yazılımlar, bilgi teknolojisi şablonları, sanal kütüphaneler, araç kitleri ve diğerleri) özel eğitimde etkin kullanımı için pilot çalışma yöntemleri geliştirmek ve desteklemek kurumların eğitim faaliyetleri;
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda destekleyici eğitim odaları düzenlemek;
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gereksinimlerine göre okulların ve eğitim kurumlarının fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi;
• Sınıf içi ve sınıf dışı destek eğitimi faaliyetlerini arttırmayı amaçlayan faaliyetler;
• Özel eğitim müfredatına ilişkin e-öğrenme materyallerinin, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmasına yönelik çalışmalar;
• Bu e-öğrenme materyallerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, özel eğitim kurumlarına ve öğretmenlerine uygulama faaliyetleri;
• Özel eğitimle ilgili iyi uygulamaların, sosyal ortakların ve fikir / eğitim / öğretim materyalleriyle ilgili kurumların paylaşılması için atölye çalışmaları;
Dahil olmayı / kaynaştırmayı, özel eğitim gereksinimi olan öğrenci ailelerini, ilgili kurumları, özel eğitim öğretmenlerini ve alan öğretmenlerini hedef alarak akran uyumluluğunu desteklemek için seminerler ve konferanslar düzenlemek;
• Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencinin katılması ve akran uyumluluğunun desteklenmesi için tüm bireylerin katılımını teşvik eden spor, sanat ve kültürel faaliyetler;
• Özel eğitim programlarının uygulanması için ortak faaliyetlerde bulunmak üzere okullar, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sahip kurumlar ve sosyal ortaklar arasında ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturmak.
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
Aşağıdaki maliyetler uygun değildir:
• Borçlar ve borç servisi ücretleri (faiz);
• zararlar veya gelecekteki olası yükümlülükler için karşılıklar;
• Faydalanıcı (lar) tarafından beyan edilen ve bir Avrupa Birliği hibesini alan (Avrupa Kalkınma Fonu dahil) başka bir eylem veya iş programı tarafından finanse edilen masraflar;
• Projenin doğrudan uygulanması için gerekli olduğu durumlar dışında ve Özel Koşullarda belirtilen şartlara göre arazi veya bina alımları; her durumda mülkiyet, en geç Eylemin sonunda Madde 7.5 uyarınca devredilecektir;
• döviz kuru zararları;
• üçüncü şahıslara verilen kredi;
• Ayni katkılar;
• Personel maliyetine dahil edilen performansa dayalı primler.
• Eşdeğer etkiye sahip vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve vergileri ve / veya masrafları;
• proje hazırlama maliyetleri;
• Faydalanıcı (lar) ve / veya bağlı kuruluşları tarafından normal olarak karşılanacak piyasa fiyatlarının üstünde ya da fiyatların üstünde normal olmayan maliyetler;
• belirli bir proje web sitesinin kurulmasına ilişkin maliyetler;
• ikinci el ekipman alımı;
• Projenin uygulanması için gerekli olan ve mevcut binaların kiralanması veya leasingi, yardımın etkisinin arttırılmasına katkıda bulunmak;
• Proje bütçesi altında geçici olarak kiralanacak veya kiralanacak bir binanın yenilenmesiyle ilgili maliyetler;
Başvurular, bu kılavuzun ekinde yer alan hibe başvuru formundaki ön başvuru notlarına uygun olarak yapılmalıdır (Ek A).
Başvuru İngilizce olarak başvurmalıdır.
NOT:

1. Ön teklifte başvuru sahibi adaylar, sadece talep edilen AB katkısının tahminini ve bu katkının projenin uygun maliyetleriyle ilişkili olarak belirleyici bir yüzdesini sunmalıdır. Detaylı bir bütçe, yalnızca ikinci aşamada tam başvuruda bulunmak için davet edilen lider adaylar tarafından sunulacaktır.
2. Ön teklifte belirtilen unsurlar tam başvuruda değiştirilemez. AB katkısı, ilk tahminden% 20'den daha fazla farklılık gösteremez. Aday başvuru sahipleri, Kısım 1.3'teki bu rehberlerde belirtildiği gibi, asgari ve azami miktarda ve ortak finansman yüzdeleri için gereken ortak finansman yüzdesini uyarlama konusunda serbesttirler. Aday başvuru sahibi, bir ortak başvuru sahibinin veya bağlı bir kuruluşun yerini alabilir. usulüne göre gerekçelendirilmiş durumlarda (örneğin, ilk ortak başvuru sahibinin veya bağlı kuruluşun iflası). Bu durumda, yeni ortak başvuru sahibi / bağlı kuruluş, başlangıçtaki ile benzer nitelikte olmalıdır. Lider başvuru sahibi, başvuru sahibinin kapsamı dışındaki öngörülemeyen durumlar, konsept notunun teslimini takiben gerçekleşmişse ve bu tür bir uyarlama gerektiriyorsa (eylemin gerçekleştirilmemesi riski) eylemin süresini ayarlayabilir. Bu gibi durumlarda, süre başvuru sahipleri için belirlenen kuralların getirdiği sınırlar içerisinde kalmalıdır. İlgili değiştirme / düzenlemenin açıklaması / gerekçeleri beraberindeki yazıya veya e-postaya dahil edilecektir.
Başvuranların kendi katkıları, herhangi bir zamanda diğer bağışların katkılarıyla değiştirilebilir.
3. Sadece ön teklif formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin proje ile ilgili TÜM ilgili bilgileri içermesi büyük önem taşımaktadır. Ek ek gönderilmemelidir.
Proje Ön Teklifi ile ilgili herhangi bir hata veya büyük tutarsızlık ön ek notunun reddedilmesine yol açabilir.
Açıklamalar yalnızca sağlanan bilgilerin objektif bir değerlendirme yapmak için yeterli olmadığı durumlarda talep edilecektir.
Elle yazılmış kavram notları kabul edilmeyecektir

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.