Tahir Erdoğan Şahin
Tahir Erdoğan Şahin
Yazarın Makaleleri
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -8
Gerek başkanın ve gerekse meclisin ayrı ayrı seçimlerde doğrudan halk tarafından seçilmesi, halkın yasama ve yürütme tercihleri konusunda daha fazla tercihte bulunabilmesini sağladığı için, başkanlık sistemi parlamenter sistemden çok daha...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -7
Parlamenter sistemin uygulamalarında pek çok sorunlarla karşılaşıldığı, başta Türkiye olmak üzere, bu sistemle idare edilen bütün ülkelerde yaşanılarak öğrenilmektedir. Her sistem, tasarlanıp uygulamaya geçirildiğinde, çıkabilecek...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -6
Siyasal Sistem: Hemen her ülkede kamusal yararlılıklar adına çeşitli amaçlar tasavvur edilir. Tasavvur edilen amaçların reel düzlemde olabilirliği kanaatine erişildiğinde, pratikte de bunların uygulanması yoluna gidilir. Siyasal sistem, bütün...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -5
Özgürlük- Demokrasi İlişkisi: Özgürlük, bireylerin kendisi kendi olarak ve iradî anlamda, yaşadığı alan içinde var olma arzu ve isteğinin içselleştirilmişliği, bunun zihinsel ve davranışsal olarak dışa vurumudur. Ancak, toplum ve yer...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -4
Devlet ve Meşruiyet: İktidar, en geniş anlamda toplumda yönetme ve yönlendirme gücüdür. İnsanlar arasındaki ilişkilerin her düzeyinde görülür. İktidarı, yani erki elinde tutan birey ya da bireyler topluluğu, yönetimi altındakilerin istekleri...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -3
Siyaset Bilimi: Farkı türden siyasal sistemlerde iktidarı ve iktidarın dağılımını inceleyen akademik disipline siyaset bilimi denebilir. Siyaset bilimciler, iktidarın kaynaklarını, nasıl ve kimler tarafından kullanıldığını, kısıtlama...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -2
İnsan ve Siyaset: Batı dünyasında 'üst insan”, Hindistan ve interlantında 'nirvana”, İslâm dünyasında ise 'insan-ı kâmil” vurgusu, hayatı gerçek anlamıyla kavrayan ideal insan özleminin terennüm edilişidir. XXI. yüzyıl,...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -1
Çağın Parametreleri ve Siyaset: Bazı kriterler esas alınarak yapılan tarihsel dönemler, kendine özgü nitelikleri içerisinde değerlendirilir. İçinde bulunduğumuz dönemin de kendine özgü vasıfları, paradigmaları ve parametreleri bulunmaktadır....
YOK EDİLEN TARİHSEL - KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ VE ERZİNCAN
I 13. Mart 2014 tarihinde yine bu gazetede yazdığımız bir yazının başlığı 'Tarihi Eserlere ve Kutsal Mekanlara Sahip Çıkmak” başlığını taşımaktadır. Bu kez aynı ve benzeri olgular biraz daha detaylı olarak vurgulanacaktır. Nitekim...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 9
Tarihçinin etik açıdan güven verici tutum ve duruşunun sorumlu bir özgürlük anlayışıyla desteklenip muhkem kılınması gerekir. Günümüz profesyonel tarihçileri Ranke'den sonra benimsenen, kaynakların içine gömülmenin geçmişin gerçekliğiyle...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 8
Dipnotlarda belirtilen kaynakların sayısı ve niteliği, okurlara metnin kanıtlanması dışında, onu daha çok bilgilendirmek, daha çok bilgi isteyenlere bir çeşit klavuzluk yapmaktır. Dipnot düşme yoluyla tarihsel bilginin kanıtlanması hâlâ...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 7
Varlıklarına görerek ya da duyarak (şifahen) tanık olunan bu kaynaklar 'yazısız” diye nitelendirilirler.Sözlü haber olarak kuşaktan kuşağa aktarılan destanlar, hikâyeler, masallar, efsaneler, menkıbeler, şiir ve fıkralar ise sözlü...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 6
Tarihte 'zaman” algısı, kaynak ve kaynakların kullanımı: Tarih için bir anlamda geçmiş, tarihçinin kendi içinde bulunulan zamanın bir yönü ya da fonksiyonudur (Collingwood, 2000, s.161 ).Geçmişin ele alınması, ancak bu geçmiş içerisinde...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 5
Günümüze kadar gelen tarih ya da tarih olma iddiasıyla yapılan çalışmalar içerisinde bilimsel ilke ve yöntemlere uymayan, yanlış ya da yanlı, ciddiyetsiz veya çarpıtıcı, kes-yapıştırıcı veya çeviri hırsızlığı türünden olanları...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 4
Modern dünyanın öncülüğünü yapan batı merkezli tarih sınıflandırmaları, günümüzde sağduyu sahibi batılı bilim adamlarını bile hoşnutsuz kılmaktadır. Tarihsel dönemlerin zaman kesitlerine karşı olmamakla birlikte, dönem ve devrelere...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 3
Kendilerinden önceki gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkan olay ya da olgular, kendilerinden sonraki gelişmeler üzerinde etkili olurlar. Bu nedenle, tarihi oluşturan olay ve olguların her biri, diğerinin nedeni ya da sonucudur. Tarihsel süreçten...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 2
Geçmişi ele alıp değerlendiren tarih biliminin öncelikle zihinsel bir üretim, yani potansiyel bir karakterinin olduğu noktasından hareket etmek, bizi tarih bilimi çerçevesinde sağlanmaya çalışılan ortak anlayışları, veri ve kavramsallaştırmaları...
Geçmiş – şimdi - gelecek çizgisinde; TARİH, TARİHÇİ VE ETİK – 1
Ön not/ Açıklama-Fragman 1: Bilim ve bilimsel ahlâkın temel kurumlarından olan ya da en azından öyle olması gereken üniversitelerde temel disiplinleringünümüz koşullarında hangi seviyede olduğunun tespit ve tahlili olağan bir yazım etkinliğidir....
TARİHİ ESERLERE VE KUTSAL MEKANLARA SAHİP ÇIKMAK
Doğrudan kimseyi hedef almadan ve tahkiredip şuçlamadan önce, akl-ı selim herkesin kabul edip onayladığıgenel/evrensel bazı temel ilkeleri belirtelim; - İnsan olmak, çevreye (topluma, tarihe, doğaya) karşı sorumlu olmaktır. Bu sorumluluğu...
BAKANIMIZ SAYIN BİNALİ YILDIRIM’A AÇIK MEKTUP
Sayın Bakanım; Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan özelinde de yapmış olduğunuz ulaştırma ve haberleşme alt yapı yatırımlarının inşa, onarım ve sağlıklı işletilmesi hususundaki gayret ve başarılarınızı milletimiz takdir etmektedir....
KÜLTÜR BAKANI SAYIN ÖMER ÇELİK’ E AÇIK MEKTUP
Sayın Bakanım; Bilindiği üzere, ülkemiz doğal güzellikler, görülür konumdaki tarihselvarlıklar yanı sıra arkeolojik açıdan henüz gün yüzüne çıkarılmamış çok sayıda kadim yerleşim alanlarına sahiptir. Ne var ki, nice zamandır insanlığın...