Kadir AŞÇI
Kadir AŞÇI
Yazarın Makaleleri
ERZİNCAN İÇİN VAZGEÇİLEMEYECEK BİR ŞÂHESER: “ERZİNCÂNLI TERZİ BABA [HAYYÂT MUHAMMED VEHBÎ] ‘KUDDİSE SİRRUH’ HAZRETLERİ KÜLLİYÂTI” KİTÂBI HAKKINDA
 Erzincan'ın Kâmil-mükemmil mânevî büyüklerinden olan ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinden intisaben gelen Terzi Baba [Hayyât Muhammed Vehbî] Hazretleri sadece Erzincan için değil, Anadolu toprakları içerisinde de son derece...
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA ERZİNCANLI MI?- (2)
Geçtiğimiz 24 Ekim günü birincisini kaleme alıp yayınladığımız ‘'Kavalalı Mehmed Ali Paşa Erzincanlı mı?'' başlıklı makalemiz bir hayli ilgi gördü. Konunun bukadar ilgi göreceğini bilseydik, daha da tafsilâtlı meseleyi...
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK ADAYLARDAN BİR YAZARIN TALEBİ
Yaklaşan Mahalli idareler seçimleri öncesi, siyasi partilerimizin aday adayları kamuoyunda boy göstermeye başladılar. Hepsinin müştereken kullandığı ortak cümle, ‘'Erzincan'a en iyi şekilde hizmet''edecekleridir. Nihayetinde...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) ŞEYH FEVZİ EFENDİ'NİN ERZİNCAN'A DÖNÜŞÜ VE VEFATI(1923) KAVUKLU'LARDAN BİR MEBUS Birinci Meclis'te vazifeli memur olarak görev yapan  Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, kurucu ilk  Meclis'i...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) R Bilindiği üzere Birinci Meclis'te zamanla her birisi ayrı birer siyâsi parti vaziyeti alan üç ayrı grup oluşmuştur. 10 Mayıs 1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın Reisliğinde (Birinci grup)...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) SİVAS KONGRESİ SONRASINA DAİR NOTLAR 4 Eylül günü başlayan kongre 12 Eylül günü sona ermiştir. Kongrenin bitiminden üç gün sonra, Temsil Heyeti, Kazım Karabekir Paşa'ya aşağıdaki konuları duyurmaya karar vermiştir; 'Amerika...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) HACI FEVZİ EFENDİ SİVAS'TA   (2 Eylül-1919) Mazhar Müfit Kansu, hatıratında Şeyh Fevzi Efendi ile Erzincan'dan Sivas'a kadar uzanan yolculuklarına dair uzunca yer verip şunları kaydeder:    'Yanımızda...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) KAZIM KARABEKİR PAŞA'NIN ANLATTIKLARI Kâzım Karabekir Paşa hatıratında o günlere dair Hacı Fevzi Efendi ile ilgili şunları kaydeder; '19 Ağustos 1919 Salı Hoca Raif (Erzurum Müdafaa-i Hukuk Reisi)bizim çocukların terbiye-i...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ'NİN HEYET-İ TEMSİLİYYE'YE SEÇİLMESİ (7 Ağustos 1919) Erzurum Kongresi devam ederken, Kongreye iştirak eden vilayet ve sancaklardan Heyet-i Temsiliyye azalıkları için adaylarını belirleyip Kongre...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) HACI FEVZİ EFENDİ ERZURUM'DA (11 Temmuz 1919) Hacı Fevzi Efendi ve diğer kaza delegeleri bir gecelik Ilıca'da konaklama neticesinde diğer vilâyet mümessillerinden daha erken bir vakitte Erzurum'a gelmişlerdir. Gümüşhane...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ'NİN ERZURUM GÜZERGÂHI AnadoludaMillî Kıyâm'ı başlatmak için Padişah Vahdeddin tarafından görevlendirilen Mustafa Kemal, Havza'dan Erzincan'a ( Hacı Ahmet Fevzi Efendi başta olmak üzere)...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) ERZİNCAN'DA MOSKOF İŞGÂLİ…1916 Birinci cihan harbi patlak vermiş, Osmanlı memleketleri adeta yağmalanıp talan edilmeye başlamıştır. Millet var gücüyle memleketini savunmak gayretindedir artık. Ruslar, başlarında tümen...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) ŞEYH FEVZİ EFENDİ HAKKINDA TAHKİKAT (1911) Tasavvuf ehli kimselerden niceleri yoktur ki, haklarında iftiralar atılmasın…Şeyh Hacı Fevzi Efendi Erzincan'daki Fehmi Efendi Tekkesinde vazifesini icra ederken 1911 senesinde DahiliyyeNezâreti...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) TARİHİ BİR FOTOĞRAF KARESİ.. ERZİNCAN, 1909 Araştırmamız esnasında, Hacı Ahmed Fevzi Efendi'nin ağabeyi, Şeyh Mehmed Sıdkı Efendi'nin torunu, Amerika Texas Üniversitesi İşletme Bölümü Dekanı Prof.Dr. Fuat FIRAT...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) 31 MART VAK'ASINDA HACI FEVZİ EFENDİ'NİN ROLÜ   (Erzincan-1909) 31 Mart 1909 hadisesinde olayların merkezi İstanbul'dur. Ama kısa zamanda kıt'aların bulunduğu bütün bölgeleri sarmak istidadını göstermiştir....
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) 1904 YILINDA ERZİNCAN TEKKELERİ 1904 senesinde Kafkasyalı Kurmay Yüzbaşı Fuat Bey'in çizdiği Erzincan şehir İnkişâf Haritasında, şehrin yerleşim planının sol üst köşesinde Tekkeler kısmında Erzincanda faal durumda olan...
AŞÇI DEDE İLE YENİDEN İSTANBUL’DA KAVUŞMA (14 Temmuz 1903)
Hacı Fevzi Efendi ile karşılıklı mektuplaşmalarının  akabinde Aşçı İbrahim Dede Edirne'den 23 Temmuz da tren ile yola çıkmış ve 24 Temmuzda İstanbul'a dönmüştür. Dede İstanbul'a gelir gelmez ilk işi,  doğruca...
HACI FEVZİ EFENDİ’NİN LALASI AŞÇI DEDE’YE MEKTUBU
'İşte şeref-vârid olan emirnâme-i cenâb-ı mürşid-i a'zam (Hacı Fevzi Efendi ) 'nin mektup suretidir:    ‘Ya hazret, bir taraftan ibâdât u tâ'ât ile memur olduğumuz gibi, bir cihetten...
“Yürü ki meydan senindir dedeciğim”
Aşçı Dede biricik Şeyhzâdesi Hacı Fevzi Efendi'nin Şam'a gelipte Emeviyye Camiinde Mevlid-i Nebevî gününde (22 Eylül 1893) karşılaşmalarını büyük kavuşma bayramı olarak zikretmiş ve Hatırât-ı Aşçı İbrahim'de şöyle...
AŞÇI DEDE’NİN ŞAM’A GİDİŞİ (9 Haziran 1893)
1893 senesi haziran başında Aşçı İbrahim Dede çıkmış olduğu tayini sebebi ile gemi ile Şam'a hareket etmiştir. Dede, yola çıkmadan Şeyhzadesi Hacı Fevzi Efendi'den on lira yol harçlığı aldığını, vapura binmeden onu yolculamak...
ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) Aşçı İbrahim Dede, Hacı Fevzi Efendi ile beraber İstanbul'da kaldığı bu zamanlara dair şunları anlatır; 'Müşarünileyh Hacı Fevzi Efendimiz Hazretleriyle ve bazı ihvanın ziyaretlerine gidilmek arzu olunmuş ise de, şiddetli...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ (1861-1923)
HACI AHMED FEVZİ VE MEHMED SIDKI'YA MAHREC MEVLEVİYYETİ İLM-İ RÜTBESİ'NİN VERİLMESİ (1890-1896) 1890 senesi Temmuz'u ve Hacı Ahmet Fevzi ve ağabeyi Mehmed Sıdkı Efendi'lereMahrecMevleviyyeti* ilmi payesinin verilmesi istenmiştir....
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) MEKKE'DEN CİDDEYE GİDİŞ (14 Şubat 1881) 'İmdi Sultân-ı ulemâ-billâh efendimiz kabre defnolunduktan sonra harem-i ismet-penâhileri ve mahdûm-ı reşâdetleri müşarünileyh Hacı Fevzi Efendi Hazretleriyle maiyette bulunan...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) Ahmet Fevzi'nin babası Hacı Mustafa Fehmi Efendi, Osmanlı-Rus Harbi için müritleri ile Erzincan'dan ayrılmış, 'Cihat” farizasını yerine getirmişler ve 'Gâzi” olarak Erzincan'a...