ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN KAYNAKLANAN DEPONİ GAZINDAN 15 YIL SÜRE İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ, ESKİ ÇÖP SAHASININ REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPIM İŞİ

1. Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, Ek’te sunulan ilan metninde bilgileri mevcut olan ilimiz merkez Erzincan ili, Merkez ilçesi, Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesi 367 ada 18 parseldeki taşınmaz mal üzerinde bulunan 6.500 m2’lik alan üzerine enerji üretim tesisi kurulacak olup, 367 ada 19-20 parseller de bulunan 178.832 m²’lik çöp depolama lotları kullanılacak olup, eski çöp sahasının üzerinin kapatılması, gerekli peyzajların ve düzenlemelerin yapılması, tesisin her türlü idari, teknik işinin yapılması şartıyla on beş (15 ) yıl süre ile Gayri Ayni Hak Tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.

İli

İlçe

Mahallei

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Mevcut Durumu

Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Erzincan

Merkez

Beybağı

367

18

6.500 m2

Boş arsa

7.408.000,00 TL

222.240,00 TL

2.İşim Yapım Süresi; Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (On) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Sözleşme imzalanmasından itibaren Yüklenici tarafından uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması da dâhil, inşaat süresi en fazla 15 (on beş ) aydır. Aylar takvim günü olarak hesaplanır. Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdareden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklı ve ayrıca 4735 sayılı kanuna istinaden idarece tespit edilmiş mücbir sebeplerden dolayı yükleniciye en fazla 90 (doksan) takvim gününe kadar idarenin belirleyeceği ek tamamlama süresi verebilir. Ancak ek süre verilse dahi Yüklenici kira bedeli verecektir. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

3. İhale için teklif verecekler; İhale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte hazırlayarak 31.10.2017 Salı günü saat, 10:00'a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edeceklerdir.

3.1. İhale 31.10.2017 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

3.2. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 500,00 TL(Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

4. – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Yasal ikametgâh olması,

4.1.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

4.1.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve faaliyet durum belgesi

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve faaliyet durum belgesi.

4.1.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.6. Bu şartnamenin 19. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

4.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

4.1.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

4.1.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi ve kurumumuza borcu olmadığına dair belge,

4.1.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

4.1.11. İhaleye iştirak eden tarafından okunup şartların kabul edildiğine dair her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname örneği,

4.1.12. İstenecek belgeler TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN İSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve İSO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi; bu belgeleri temin etmek zorundadır. Ayrıca yurt dışından temin edilen kalite standart belgelerinin yurt içinde yetkili akredite kurumları tarafından onaylanması gerekmektedir. Kullanılacak ekipmanlar TSE kalite standartlarına uygun olmalıdır. T.C. ENERJİ Ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'nın belirlemiş olduğu ve AB standartların da imal edilmesi, gerekli üretim ve çalışma izinlerinin alınması.

4.1.13. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.1.14. İsteklinin teknik şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

4.1.15. İdari şartnamenin Madde 23 Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

4.1.16. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 500,00 TL(Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

4.1.17. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi.

5. İstekli hiçbir şekilde alt yüklenici çalıştıramaz. Alt yüklenici çalıştırılması hakkında idareye teklifte bulunamaz.

6. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir.

8. Belediye Encümeni İhale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.