ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/553339

İşin Adı

:

Tarihi Yuva Köyü Köprüsü, Tarihi Balkırı Köyü Köprüsü Ve Tarihi İskenderşeyh Köprüsü Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Temini İşi

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:39 58020 Merkez/Sivas

b) Telefon ve faks numarası

:

3462585000 - 3462585087

c) Elektronik posta adresi

:

bol16@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen 3 adet Tarihi Köprü Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi Hazırlanması ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri

b) Yapılacağı Yer

:

Sivas İli Koyulhisar İlçesi (Tarihi İskenderşeyh Köprüsü), Erzincan İli Kemaliye İlçesi (Tarihi Yuva Köyü Köprüsü, Tarihi Balkırı Köyü Köprüsü)

c) Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (üçyüzelli) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:39 Merkez / Sivas

b) Tarihi ve saati

:

19.11.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş Deneyim Belgeleri:

İş deneyim olarak istekli teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Proje Müdürü

(Y.Mimar/Mimar )

En az 5 yıl deneyimli

1

Proje Şefi

(Rest. Uzm.)(Y.Mimar/Mimar

En az 5 yıl deneyimli

1

-

İnş.Yük.Müh/İnş.Müh.

En az 5 yıl deneyimli

1

-

Sanat Tarihçisi

En az 3 yıl deneyimli

1

-

Harita Teknikeri

En az 3 yıl deneyimli

İhale konusu iş için yukarıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. Teknik personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. Odası bulunmayan mesleklerde deneyim süresinin belirlenmesinde mezuniyet tarihi esas alınır. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmiş Tarihi Köprülerin, Koruma Bölge Kurulunca Onaylanmış, Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapmış Olmak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL [İkiyüzelli] Türk Lirası karşılığı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:39 58020 Merkez / Sivas adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14 - İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15 - İsteklilerin kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce (15/11/2019 Tarihi ve Saat: 17:00'a kadar) satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 8)

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Copyright © Erzincan Doğu Gazetesi

Yazılım: TE Bilişim

Yukarı Çık