T.C.

ERZİNCAN TURİZM DOĞA SPORLARI VE ÇEVRE BİRLİĞİ’DEN

İLAN

 1-Mülkiyeti Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği’ne ait Erzincan Merkez Türkmenoğlu Köyü sınırları içerisinde bulunan Ergan Kayak Merkezi’ndeki 147 Ada, 1 Parselde bulunan 10.559,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın turizm amaçlı konaklama tesisi yapmak kaydı ve şartı ile 6 (altı) ay içinde tesis inşaatına başlanması ve 2 (iki) yıl içerisinde tesis inşaatının tamamlanarak işletmeye alınması şartıyla 25 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile Birlik Encümenince ihale edilecektir. İhale konusu taşınmaz ile ilgili bilgi, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen tarih ve saatte Erzincan İl Özel İdaresi hizmet binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürlüğünden ücretsiz temin edebileceklerdir.

S.NO

ADRES

CİNSİ

MUHAMMEN

BEDEL

(25YILLIK)

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Erzincan Merkez Türkmenoğlu Köyü Ergan Kayak Merkezi

Arsa

147 Ada,

1 Parsel

10.559,00 m2

1.350.000,00

(25*12=300 Ay) (300*4.500)

40.500,00

15.02.2024

14:00

 

2-İhale geçici teminatı muhammen bedelin %3’üdür Geçici Teminat Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği’nin Erzincan Vakıflar Bankası Şb. TR79 0001 5001 5800 7292 5887 91 İBAN numarasına yatırılacak veya Süresiz Teminat Mektubu şeklinde sunulacaktır.

3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

b-Gerçek kişi ve şirket adına vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü.

c-Adres beyanı. (örneği, Birlik Müdürlüğünden alınabilir.)

d-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi.

e-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

f-İhaleye katılacak olanlar, en az 5 (beş) yıl ticari deneyime sahip olduğunu İdareye ibraz edecektir. (oda kayıt belgesi).

g-İstekli şirket veya tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeler. (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi)

h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket veya tüzel kişilik adına iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

4-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6-İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01978133