İ L A N
T.C. ERZİNCAN AİLE MAHKEMESİ


ESAS NO :2023/1145
DAVALI :Orzıgul Majıtova (Kanber)- Özgürlük Mah. Arduç Sok. No:3 Erzincan/Merkez.
Davacı Kenan Kanber tarafından aleyhinize açılan boşanmadavasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Özbekistan uyrukluOrzıgul Majıtova aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyleboşanmadavasının ön inceleme duruşması 28/06/2024 günü saat 10:00'da yapılacak olup, Belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız gerektiği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02012574