ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

 1 - İHALE KONUSU

İDAREYE ait,  Erzincan Merkez Kızılay Mah 561 ada 1 ve 30 Kızılay Mah. 561 parseller de bulunan Betonarme binaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Hurda Karşılığı Yıkımı işi ihalesi yapılacaktır.

İl

İlçe

Ada

Parsel

Cinsi

Muhammen Bedel       (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Erzincan

Merkez

561

1 ve 30

Ticari

Toplam: 625.000 TL

% 3   

(18.750,00 TL)

30/01/2024 10:30

Proje Alanı: Erzincan Merkez Kızılay Mah 561 ada 1 ve 30 Kızılay Mah. 561 parseller

İşin Yapım Süresi: Yıkım süresinin başlangıç tarihi yer teslim tarihinden itibaren başlayacak olup; 45 (Kırk Beş) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

2 - İHALE YER VE ZAMANI

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereği Kapalı Teklif usulü ile 30.01.2024 Tarih ve Saat 10:30 Belediye encümen toplantı salonunda, Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye sunulacak tekliflerde, Hurda karşılığı Yıkım işi içi idarece belirlenmiş muhammen bedel üzerinden artırım başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, komisyon oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Tekliflerin Verilme Yeri: Erzincan Belediye Başkanlığı Geçit Yerleşkesi Fen İşleri Müdürlüğü Geçit Gazi Mah. Atatürk Cad. NO: 5 Merkez /ERZİNCAN

İhale Salonu: Erzincan Belediye Başkanlığı Ana Bina Encümen Toplantı Salonu Bahçelievler Mah. Halitpaşa Cad. Merkez /ERZİNCAN

3 - İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır.

3.1. Yasal ikametgâh olması,

3.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

3.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

3.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).

3.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

3.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

3.6. Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

3.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

3.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

3.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

3.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

3.11. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

3.12. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

3.13. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi

4 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

4.1. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç en geç 30.01.2024 Salı günü saat, 10:00'a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Servisinde alındı belgesi karşılığında verilir.

4.2. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi.

5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir.

7. Belediye Encümeni İhale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

8-  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İDARECE;  Belirlenen muhammen bedelinin artırılması şeklinde olacaktır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı veya Sözlü son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01969109