İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- 30 Nisan 2017 tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sınır Tespit Kararına istinaden İlimiz Merkez ilçesine bağlı Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit beldeleri ile  Buğdaylı,  Büyük Çakırman ve Işıkpınar köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 11. Maddesi uyarınca Erzincan Belediyesi sınırları içine katılması uygun görülmüştür.

       İlgili sınır tespit kararına istinaden Belediyemiz sınırları içerisinde tüzel kişiliği sonlandırılan (mülga) Işıkpınar köyünde toplu taşıma hizmeti vermek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi yer alan “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” ibaresi ve Erzincan Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer  Yönetmeliği  gereğince tüzel kişiliği sonlandırılan Işıkpınar köyünde  toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen hat ve güzergahta engelli mevzuatına uygun araçlarla 10 (on) yıl süre ile işletme hakkı verilmesi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.  maddesine göre açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.    

MADDE 2- Hat ve Güzergah Kiralama İhalesi:

 

KÖY

 

HAT

 

GÜZERGÂH

 

ARAÇ SAYISI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

         IŞIKPINAR

1

1

1

27.02.2024

10:30

Yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3İhaleye İştirak Edeceklerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

 MADDE  4- İhaleye girebilmek için istenilen belgelerin  27.02.2024 saat 10:00’ a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 100.00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

MADDE 6- Geçici teminat miktarı tahmin edilen 10 (on) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 10 (on) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

 

KÖY

 

HAT

 

GÜZERGÂH

 

ARAÇ SAYISI

 

1 AYLIK   MUHAMMEN  BEDEL TL     (KDV HARİÇ)

 

10 YILLIK   MUHAMMEN  BEDEL TL           (KDV HARİÇ)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ               TL

    IŞIKPINAR

1

1

1

500,00

60.000,00

1.800,00

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun                 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler hattı kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, idari ve teknik şartname hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi için         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr.

#ilangovtr Basın No ILN01984278