İ L A N
T.C. ERZİNCAN
AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO :2023/503

DAVALI : Jale BIKMAZ 21634488804 Davacı İkram Bekir DENGİZ tarafından aleyhinize açılanvelayetin değiştirilmesidavasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığındandava dilekçesi vetensip zaptınınilanen tebliğine karar verilmiştir.
Celal ve Gülüm kızı, 19/05/1990Kiğı doğumlu, davalı Jale BIKMAZ aleyhinize açılanvelayetin değiştirilmesi davasında müşterek çocuklar 04/11/2011doğumlu Sudenur GülümDENGİZve 03/12/2015 doğumlu Buğlem Ezel DENGİZ'in velayetlerinin davacının almak istemesisebebiyle, Dava dilekçe tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevapverilmezse dava dilekçesindekivakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, varsa ilk itiraz ve delillerinizi cevap dilekçesi ile sunmanız, aksi halde cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, cevap dilekçesinde gösterdiğinizbelgeleri asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın mahkememize sunmanız ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanızın zorunlu olduğu hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01970422