İLAN
T.C. ERZİNCAN AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1234 Esas

DAVALI : NIGORA JORAYEVA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılamasında;
Yurtiçinde kayıtlı adresiniz olmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız gerektiği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01989294