KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ERZİNCAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KÖMÜR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/379645

1-İdarenin

a) Adı

:

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ERZİNCAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

Il Jandarma Komutanligi Mengüceli Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:51 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4462260935 - 4462261069

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KÖMÜR

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

867.200 (SEKİZYÜZALTMIŞYEDİBİNİKİYÜZKİLOGRAM) KG KÖMÜR LİNYİT TİP-1 TEDARİK EDİLECEKTİR (NAKLİYE,BOŞALTMA ,İSTİFLEME DAHİL) ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KÖMÜR İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN 19 (ONDOKUZ) BİRLİĞE, İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

MALIN TESLİM SÜRESİ, SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜDÜR

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İthalatçılar; ithalatçı kayıt belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),

üreticiler; uygunluk izin belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),

dağıtıcılar; herhangi bir ilden alınmış dağıtıcı kayıt belgesinin (aslı/aslının idare veya noter

onaylı sureti),

satıcılar; herhangi bir ilden alınmış, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ile katılabilirler.

(aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti) Yüklenici tarafından ibraz edilmiş olan belgelerin

aslı/noter onaylı sureti geri istenirse, komisyonca tıpkıçekimi alınarak “aslı görülmüştür veya

noter onaylı sureti görülmüştür .” İbaresi yazılır ve ilgili dosyasına eklenir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02011960