T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ ERZİNCAN

KÜLTÜR TURİZM TANITIM VE SPOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN

     1-Erzincan Merkez Cumhuriyet Mah. 1222 ada 6 parsel üzerinde bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Eski 112 Komuta Kontrol Merkezi Binası (3 katlı betonarme hizmet binası ile kazan dairesi) ve  İnönü Mah. 522 ada 4 parsel üzerinde bulunan Erzincan DSİ Eski Lojmanlarının (4 adet 2 katlı lojman, 3 adet tek katlı lojman olmak üzere toplam 7 adet yığma bina) enkaz bedeli karşılığında yıkım ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İLİ

İLÇESİ

CİNSİ

Muhammen Bedel

Şirkete Verilmesi Gereken Alt Limit (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

Erzincan

Merkez

Betonarme-Yığma

380.000,00

11.400,00

30.04.2024

10:00

 

               2-Yıkım ve enkaz kaldırma işi için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

            3-İhale Geçici teminatı, muhammen bedelin %3’ü olup, nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 17 0001 5001 5800 7322 2992 61 IBAN numaralı emanet hesabına yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecek olanlar, 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektubunu vereceklerdir.

            4-İhale, Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

            5-Yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemeler ayrıştırılarak, yüklenici tarafından alınacaktır. Yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının, Erzincan Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

            6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

            a-Erzincan Kültür Turizm Tanıtım ve Spor Tic. A.Ş. adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

            b-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ihale esnasında ibraz edilecektir).

            c-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

            d-Mevzuat gereği ihale ilan tarihi yılı itibari ile kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

            f-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri;

            g-Yıkım Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y1 veya Y2 veya Y3 belgesi).

              h-İhaleye konu taşınmazın, ihale öncesi bizzat görülerek dair dilekçe.

              ı-Adres beyanı.

            7-İhale şartnamesi, Erzincan Kültür Turizm Tanıtım ve Spor Tic. A.Ş.’den (Erzincan İl Özel İdaresi Hizmet Binası) bedelsiz olarak alınabilir.

            8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            9-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

            10-İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılamayacak olanlar:

            2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

            Diğer Hususlar:

Yıkımlar esnasında  gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği ile ilgili her türlü tedbir, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır.  Bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.

            İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02018107