T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 İ L A N

ESAS NO : 2023/102 EsasMahkememiz 15/04/2024 tarih 4 celse numaralı duruşmasında dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan davalılar hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Durusma Günü: 30/05/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, 2942 Sayılı Kanun Maddesine göre Kamulaştırma işlemine karşı tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, bu durumu belgelemeniz, karar almanız, karar almadığınız takdirde taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği, bedelin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tercan Şubesinde hak sahipleri adına açılacak hesaba bloke edileceği, davaya ilişkin delillerinizi tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılama yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ve HMK ilgili maddeleri uyarınca ihtar ve tebliğ olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAFİYE BİNGÖL-31054514564 Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ
-SAFİYE BİNGÖL

#ilangovtr Basın No ILN02018992