T.C.
TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/32 Esas DAVACI: Ali Haydar METE 27184644264DAVALI : Gari METE-34894786290
LİEBFRAUENSTR. 6 DUİSBURG 47053 9893 DUİSBURG /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Davacı Ali Haydar METE tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 14/09/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01820511