ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PTS SUNUCUSU MALZEME ALIM VE MONTAJI İŞİ

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü PTS Sunucusu Malzeme Alım ve Montajı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/781906

1-İdarenin

a) Adı

:

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Gülabibey Mahallesi 798 Sokak No: 2 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4462242631 - 4462141601

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü PTS Sunucusu Malzeme Alım ve Montajı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü PTS Sunucusu Malzeme Alım ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Refahiye - Kemah - Çayırlı - Otlukbeli - İliç / Erzincan

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi 5 iş gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.08.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası Gülabibey Mah. 798. Sok. No: 2 Merkez/ERZİNCAN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekliler bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerle/cihazlarla/malzemelerle ilgili olarak;  Teklif Dosyasında yer alacak dokümanlar (İsteklilerin, teklife konu ürüne ait üretici firmadan veya Türkiye ofisinden (ofisi yoksa distribütöründen) edinmiş oldukları üretici/Türkiye ofisi/Türkiye Distribütörü yetkilisi imzalı, kaşeli ve bu şartnamede söz konusu ürün için ayrı ayrı maddeler halinde belirtilen tüm isterleri (özellik, değer, standart ve şartları) taşıdıklarına ve sağladıklarına dair verileri gösteren dokümanı ifade etmektedir.) aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu dokümanın Türkiye ofisinden edinilmiş olması durumunda; dokümana imza atan kişinin imza atmaya yetkili olduğuna dair imza sirküsü de teklifle birlikte sunulacaktır.İstekliler; teklif etmiş oldukları ürüne/ürünlere ait dokümanları teklif ile birlikte sunacaktır. Bu dokümanlar Türkçe veya yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olmak üzere teklif ile birlikte verilecektir.

Teknik Şartname Esas ve Usulleri Geçerli olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01870802