T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2023 yılı Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları için D2 veya B2 belgesi ve TURSAB belgesine sahip en az 34 ve üstü koltuk kapasitesine sahip ve en düşük 2014 model ve üzeri Otobüs kiralama, Seyahat, Sağlık Sigortası ve Yemek Hizmeti alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/587568

1-İdarenin

a) Adı

:

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Başbağlar Mah. 1400 Sok. No:47/0 ERZİNCAN 24030 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4462236933 - 4462236939

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2023 yılı Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları için D2 veya B2 belgesi ve TURSAB belgesine sahip en az 34 ve üstü koltuk kapasitesine sahip ve en düşük 2014 model ve üzeri Otobüs kiralama, Seyahat, Sağlık Sigortası ve Yemek Hizmeti alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Gezi dönemi için 5 sefer Otobüs kiralama, 832 öğün Yemek ve 170 kişi Seyahat Sağlık Sigortası hizmeti alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 16.07.2023, işin bitiş tarihi 23.10.2023

d) İşe başlama tarihi

:

16.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.06.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Salonu Başbağlar Mah.1400 sok.No:47/0 ERZİNCAN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış teklif veren firmaya ait D2 veya B2 yetki belgesi ve TURSAB yetki belgesi.

D2 veya B2 yetki belgesi ve TURSAB yetki belgelerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesi zorunludur. İstekliler tarafından e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilmeyen bu belgelerin aslını veya noter onaylı suretini idareye sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu  veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü yolcu taşıma hizmeti alımlarını gösteren belgeler benzer iş olarak kabul edileceltir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01843749