T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

                                       13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü

            Av turizmi kapsamında avlattırılacak acente kotalarının satış işi ihale ilanıdır.

Parti  No

İşin Yeri

Saha adı ve İşin Niteliği

Miktarı (Adet)

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

TL

Geçici Teminatı (TL)

1

Erzincan

Kazankaya Devlet Avlağı sınırları içerisinde 2  adet ve Dutluca Devlet Avlağında 1 adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet yaban keçisi  kotalarının  Avlattırılması

3 (Üç)

360.000,00.- TL.

10.800,00.- TL.

2

Erzincan

Konarlı-Yaylım Genel Avlağı sınırları içerisinde 1 adet, Akça Devlet Avlağı sınırları içerisinde 1 adet, Kapıkaya Devlet Avlağında 1 adet ve Yamanali Genel Avlağında  1 adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet yaban keçisi  kotalarının Avlattırılması

4 (İki)

464.000,00.- TL

13.920,00.- TL

3

Erzincan

Kazankaya Devlet Avlağı Sınırları İçerisinde 1  (bir) adet Çengel boynuzlu dağ keçisi kotalarının avlattırılması.

1 (Bir)

117.000,00 TL.

3.510,00.- TL.

 

1) Yukarıda yeri, niteliği,  miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen ve “av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi” 26.10.2023  Perşembe günü 1. parti saat 14:30’ da, 2. parti saat 15:00’ da ve 3. parti saat 15:30’ da    2.maddede belirtilen adreste İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a ve ile  “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’ nin ”29/a maddelerine göre  " KAPALI TEKLİF USULÜ" ile  3 parti halinde ihale edilecektir.

2) İhale; Tarım ve Orman Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğümüz Merkezi (Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü 25050 Yakutiye / ERZURUM) adresinde yapılacaktır.

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1.        İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi zorunludur.)

b)   Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2.        Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Tüzel Kişilerde bu koşul aranmaz)

3.        Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

4.        İstekli;

a) Acenteye ait Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini veya e- imzalı olan sureti vermek,

b)Acente Kotasına ilişkin ihalelere “Av Turizmi İzin Belgeli” acenteler katılabilir.

             c)Av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

5.        Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a)   Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.

b)   Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.

6.        İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b)   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

7.    İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; acente adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyannamesini vermek.

8.    İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir) (EK:1). Ayrıca İş ortaklığının bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

9.    Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)

10.     İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)

11.     İhale dokümanı satın alındığına dair belge ile ihale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair ihale şartnamesinin her sayfası İstekli tarafından kaşelenip imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir.  (Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın ihale dokümanı satın alması yeterlidir, ancak ihale şartnamesi tüm ortaklarca imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir.)

12.    Geçici Teminata ilişkin belgeleri vermek.

a) Banka Teminat Mektupları, her bir parti için Tarım ve Orman Bakanlığı, 13. Bölge Müdürlüğü, Erzincan Şube Müdürlüğü adına, muhammen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.

 b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit teminat verilecekse; her bir parti için muhammen bedelin % 3 oranında hazırlanmış nakit tutar; Tarım ve Orman Bakanlığı, 13.Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, 13. Bölge Müdürlüğü, Erzincan Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,Erzincan Ziraat Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 94000100011657368861-5001 nolu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.

 c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde geçici teminata ilişkin belgeler hariç diğer tüm belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı hazırlanır.

13.     İstekliler; yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını, noter tasdikli fotokopilerini veya idare onaylı kabul edilen belgelerin onaylı suretlerini zarfa koyacaklardır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve isteğin hangi işe ait olduğu ihale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır.

     a) Zarflar; yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlerine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

     b) Zarfın üzerine yukarıdaki tablodaki SAHA ADI sütunundaki satırlarda belirtildiği gibi saha adı ve parti numarası verilecektir.

14.    Posta ile yapılacak başvurularda gerekli evrakların konulduğu zarfa ayrıca örneği şartname ekinde bulunan (EK:2) teklif konulacak olup; teklif verenin ihalede hazır bulunmaması halinde yapılan bu yazılı teklif son teklif olarak kabul edilecektir.

15.    İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

16.    İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

17.    İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan İSTEKLİYE aittir.

18.    İhale dosyasını satın almak. (Dosya bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) dir.)

         

            İlan olunur.

                                                                                TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

                                                                                        13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

                                 ERZİNCAN  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN01910339