53 (ELLİ ÜÇ) KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI VE 26 (YİRMİ ALTI ) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ (MAL) ALIMI

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

53 (elli üç) Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı ve 26 (yirmi altı ) Kalem Temizlik Malzemesi (Mal) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1052476

1-İdarenin

a) Adı

:

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HALITPASA MAHALLESI HALITPASA CADDESI 7 24070 MERKEZ ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4462240384 - 4462144470

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

53 (elli üç) Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı ve 26 (yirmi altı ) Kalem Temizlik Malzemesi (Mal) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

53 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı ve 26 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı takip eden günden itibaren 30 (otuz ) iş günü içinde tek parti halinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 1. günden itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.10.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kütüphane salonu - Halitpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi No :7 Merkez /ERZİNCAN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İdarece Muayene kabul aşamasında talep edildiği takdirde TSE veya dengi kalite belgeleri Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilerden ,  ihale kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait numunelerden özelliklerini ve markalarını da belirtilerek ihaleden sonra eksiksiz olarak Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ( Satınalma Büro Amirliği) tutanak karşılığında  teslim etmesi tebligat ile bildirilecektir. 

Numunesi verilen ürünlerin markası ile sözleşme sonrasında teslim edilecek ürünlerin markası aynı olmak zorundadır. 

İsteklilerin numuneleri süresinde teslim etmemesi , sunmuş olduğu numunelerin eksik olması veya teknik şartnameye uygun olmaması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Numuneler değerlendirme amacıyla kullanılacak olup, istekliye karşılığında  herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

İhale sonuçlandıktan sonra isteklilerin talebi halinde numuneler kargo ücreti istekli tarafından ödenmek suretiyle iade dilecektir.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01905867