İ L A N
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN İLAN METNİ
1-İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'nci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğünde  (Milli  Emlak Müdürü Makam odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin taşınmazın  ihalesi için belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
 4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin  2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 38. Maddesine uygun olarak ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
 6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğünde) ücretsiz olarak görülebilir.
8- İrtifak hakkı ihalesi sonucunda yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit terk vb işlemlerinin yapılmnası veya imar planının değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması onaylatılması  gibi işlemlerişn yerine getirilmesi için bir yıl süreyle ön izin verilecektir.
       
NOT:Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmekte olup, Banka dekontu kabul edilmeyecektir.

         -İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve  www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
         Adres: Erzurum Karayolu üzeri İzzet Paşa Mah. No:32/1 Merkez/ERZİNCAN       Tlf. 0 (446) 226 15 00
2886 SAYILI KANUNUN 51/g MADDESİNE GÖRE (PAZARLIK USULÜ) İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE/
KÖY
CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(M²)
İRTİFAK HAKKI
TESİS EDİLECEK
KISMIN
YÜZÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİSSESİ
İMAR
DURUMU
İRTİFAK HAKKI
AMACI
İRTİFAK HAKKI
SÜRESİ
İLK YIL TAHMİNİ
İRTİFAK HAKKI
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL.)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 ERZİNCAN MERKEZ Yoğurtlu Köyü (Mahallesi) Arsa  2417 1.238,41 1.238,41 Tam İmarsız Taşınmaz üzerinde imar planı ile getirilecek/getirilen kullanım kararlarına uygun olarak, konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı 87.000,00 26.100,00 29.8.2023 14:00

İLAN OLUNUR.
../08/2023

#ilangovtr Basın No ILN01878892