İLAN

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

İlimiz, Merkez İlçeye bağlı, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 Yataklı Ek Hizmet Binasında bulunan taşınmazın 153 m²'lik kısmı kapalı, 150m²’lik kısmı açık olmak üzere toplam 303 m²’lik alan  Kafeterya, Kantin ve Çay Ocağı Yeri olarak kullanılmak üzere kiralama ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile İl Sağlık Müdürlüğü toplantı odasında (Katılım fazla olursa yemekhanede) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazın Kiralama İhalesine İştirak edeceklerin;

1)Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (İkametgâh İlmühaberi ve/veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve/veya e-devlet üzerinden alınan Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi) verilmesi

2)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir.(Tebligat belgesi örneği kira şartnamesi ekinde mevcuttur.)

3)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından, ya da ilgili meslek odasından, 2023 yılında alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

4)Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından 2023 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

5)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin.

6)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri ve sermaye pay oranlarını gösteren son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur.

7)Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

8)Geçici teminat hastanenin TR54  0001 2009 3440 0005 0000 93 iban nolu hesabına nakit olarak yatırılarak verilebileceği gibi süresiz banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Dekontun ve/veya Süresiz Geçici Teminat Mektubunun ihale evrakları ile birlikte komisyona verilmesi gerekir.

9)İlgili meslek kuruluşundan ihaleden men olmadığına dair 2023 yılında alınmış belge olmalı,

10)Sabıka kaydı belgesi istenilecek (Gerçek kişiler de kendisi için, tüzel kişiler de ise tüzel kişi yetkilileri ile vekâleten ihaleye katılacaklara ait sabıka kaydı belgesi istenilecek Sabıka kaydı olanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.) Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım- satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler, malvarlığına karşı suç işleyenler ile Kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.

11)Gerçek kişilerin arkalı- önlü  T.C. kimlik  fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi levhası fotokopisini teklif zarfının içine koymaları gerekir.

12)Mevcut kiracılardan ihaleye katılacakların; Sağlık Müdürlüğüne ve bağlı sağlık tesislerindeki kiralama ihalesinden dolayı ilgili hastaneye, tebliğ edilmiş ödeme günü geçmiş kira ve işletme gideri borcu bulunmamalıdır. Bu husus 2023 yılı Mayıs ayı itibariyle resmi yazı ile ispat edilmelidir.

13)İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14)Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanarak diğer istenilen evraklar ile birlikte ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

15)İhaleye ait kira şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü-Destek Hizmetleri biriminde bedelsiz ve www.erzincanism.saglik.gov.tr internet adresinden görülebilir.  

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45’İNCİ MADDESİNE GÖRE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK  TAŞINMAZIN;

Bulunduğu yer ve mevki Cinsi Pafta/Cilt No: Ada Sayfa No: Parsel No: Yüzölçümü (m²) Kira süresi İmar durumunu
/ Fiili durumu
/ Kiralama amacı
Tahmin edilen
bedeli
Geçici teminatı İhale tarihi İhale saati
Mengücek Gazi Eğitim ve A. Hastanesi- 250 Yataklı Ek Hizmet Binası Kafeterya, Kantin
ve Çay ocağı Yeri
21-m-1 21-m-2 987 46 55.584,53 m² lik alanın- 153 m² si kapalı, 150 m²’si açık olmak üzere toplam 303m²’lik alan 3 yıl Hastane içerisinde 1 adet kapalı, 1 adet açık alan kafeterya, kantin çay ocağı yeri. 559.519,80 16.785,59 21/08/2023 14:00
#ilangovtr Basın No ILN01867150