ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ (ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ) MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/892563

1-İdarenin

a) Adı

:

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

FATİH MAHALLESİ 719 SOKAK NO:28 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4462141605 - 4462141185

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ (ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ) MALZEMESİ ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 takım Ortaokul düzeyi, 3 takım Lise düzeyi robotik kodlama atölyesi ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Alımı yapılan mal/malzeme İl mİlli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince incelendikten sonra yüklenici tarafından aşağıda belirtilen okullara kurularak teslim edilecektir. Ortaokul Setleri: Türk Telekom Binali Yıldırım ortaokulu Merkez /Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Merkez / Erzincan Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu Merkez/Erzincan Ulalar 75.Yıl Bayrak Ortaokulu Merkez/Erzincan Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu Merkez/Erzincan Şehit Murat Bayrak Ortaokulu Üzümlü/Erzincan Üzümlü Ortaokulu Üzümlü/Erzincan Lise Setleri: Çayırlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çayırlı/Erzincan Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez/Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez/Erzincan

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde mal teslimini yapmak zorundadır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 2 Şubesi İhale Birimi Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01884878