Bu çerçevede, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere matematik ve İngilizde alanında eğitimler verilecek. MEB bu kurslara ilişkin detayları kurumlara gönderdi. İşte MEB tarafından yayımlanan yazıların detayları:

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (Yaz Okulu İngilizce ve Matematik Dersleri Çerçeve Programları), Telafi Eğitimi ve Okul Öncesinde Yaz Eğitimi Uygulama Esasları yayımlandı.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (YAZ OKULU İNGİLİZCE VE MATEMATİK DERSLERİ ÇERÇEVE PROGRAMLARI)

Yaz okulu kapsamında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik açılacak kurslarda öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek; İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve Matematik derslerinden çerçeve öğretim programları hazırlanmıştır. Yaz okulu kapsamında açılan kursların ekte gönderilen çerçeve programları doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

1-İngilizce (4-8. Sınıflar) Dersi Çerçeve Programı (20 sayfa)

2-Matematik (4-8. Sınıflar) Dersi Çerçeve Programı (18 sayfa)

3-Matematik (9-12. Sınıflar) Dersi Çerçeve Programı(16 sayfa)

4-İngilizce (9-12. Sınıflar) Dersi Çerçeve Programı (27 sayfa)

TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Telafi programı başlıklı 61'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde "Ortaöğretim kurumlarında; ... Alan/dal değiştirmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere yaz tatilinde, ... telafi programı uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 62'nci maddesinin ikinci fıkrasında "Telafi eğitimi programı, ilgili alana/dala ait çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerindeki alan ve dal derslerinden oluşur. Öğretim programlarının uygulama planları, milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak telafi eğitimi çalışma takvimine göre ilgili alan öğretmenlerince yapılır. ...." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 10'uncu sınıfa ait meslek derslerinden telafi eğitiminin yapılabilmesi için ilgi Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği en az 10 (On) öğrencinin başvuruda bulunması, söz konusu eğitimin yaz tatili süresince yapılması ve il milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Eğitimde bir değişiklik daha bu hafta duyurulacak Eğitimde bir değişiklik daha bu hafta duyurulacak

OKUL ÖNCESİNDE YAZ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 82. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Okul öncesi eğitim çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri uygulanabilir, gezici öğretmen görevlendirilebilir. Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar kaydedilir." ifadesi gereği ihtiyaç olması halinde okul öncesi eğitim kurumlarında yaz aylarında da eğitim yapılmaktadır.

Okul öncesinde yaz eğitimi uygulaması yapacak olan okul müdürlüklerinin aşağıdaki hususları dikkate alması gerekmektedir:

1- Yaz eğitimleri, öncelikle Eylül ayında ilkokula başlayacak olan okul öncesi eğitim almamış çocuklar ile 06 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinden etkilenmiş okul öncesi çağdaki tüm çocuklara verilebilecektir. Okulda yeterli fiziki mekan olması durumunda okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaş çocuklar da yaz eğitiminden faydalanabilir.

2- Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise Yönetmeliğin 83'üncü maddesi ve Yönerge hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir.

3- Yaz eğitimi sınıfları, Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri doğrultusunda açılacaktır.

4- Ders yılı bitiminden itibaren başlanabilecek yaz eğitimleri, 1 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir.

5- Yaz eğitimi uygulaması, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saati 50 dakika olacak şekilde yapılacaktır.

6- Yaz eğitimlerinde Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri doğrultusunda öğretmen görevlendirme ve ek ders ücreti ödeme işlemleri yapılacaktır.

7- Yaz eğitimine ilişkin iş ve işlemler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Okul Öncesi Erken Çocukluk İşlemleri" ekranı üzerinden eksiksiz ve zamanında yapılacaktır.