SÜ Tıp Fakültesi Hastanesine alınacak olan 93 personel için duyuru yayımlandı. Hastane personel alımına ilişkin detaylar iletilirken adayların taşıması gereken şartlar ve kontenjan detayları açıklandı. Kontenjan dağılımı ve detaylara ise şu şekilde yer verildi;

  • 1 Sıhhi Tesisat Kalorifer Personeli,
  • 32 Hasta Bakımı ve Temizliği Personeli,
  • 1 Asansör Bakımı Personeli;
  • 25 Tıbbi Sekreter ve 5 Röntgen Teknisyeni alımı;
  • 28 Hemşire ve 2 Fizyoterapist

Hastane personel alımı için yayımlanan ilan detayları doğrultusunda şu ifadelere yer verildi;

“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 93 (Doksanüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır”

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar personel alımı şartlarını araştırırken şartlar yayımlandı:

Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde taşımacılığı canlandırdı Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde taşımacılığı canlandırdı

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)